ಮುಚ್ಚಿ

ಪದವಿ / ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ - ಯಲಬುರ್ಗಾ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hirevankalakunta/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಬಂಡಿ ಹರ್ಲಾಪುರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹೊಸಬಂಡಿ ಹರ್ಲಾಪುರ - ಕೊಪ್ಪಳ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hosabandiharlapur/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಮಂಗಳೂರು - ಯಲಬುರ್ಗಾ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/mangalore-koppal/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಯಲಬುರ್ಗಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,ಯಲಬುರ್ಗಾ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/yelburga/