ಮುಚ್ಚಿ

ಪದವಿ / ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ

ಚಿಲುಕುರಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ

ಚಿಲುಕುರಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ - ಗಂಗಾವತಿ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/sriramnagar/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583227

ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ.

ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/koppal-women/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಶ್ರೀ. ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದರಾ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಳವಂಡಿ

ಶ್ರೀ. ಅಳವಂಡಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದರಾ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಅಳವಂಡಿ- ಕೊಪ್ಪಳ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/alwandi/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಶ್ರೀ. ಕೊಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು – ಗಂಗಾವತಿ.

ಶ್ರೀ. ಕೊಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು - ಗಂಗಾವತಿ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/gangavati/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583227

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/koppal/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇರಕಲ್ಗಡ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಇರಕಲ್ಗಡ - ಕೊಪ್ಪಳ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/irkalgada/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕನಕಗಿರಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕನಕಗಿರಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/kanakagiri/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583283

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಾವರಗೇರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಾವರಗೇರಾ - ಕುಷ್ಠಗಿ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/kushtagi/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಾವರಗೇರಾ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತಾವರಗೇರಾ - ಕುಷ್ಠಗಿ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/tavaragere/

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿಟ್ನಾಳ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿಟ್ನಾಳ - ಕೊಪ್ಪಳ.

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://gfgc.kar.nic.in/hitnal/
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231