ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವರ್ಗವಾರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ / ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ರ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 5(1)(2)&19(1) ರ ಅಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು-ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರಟಗಿ 15/11/2023 ನೋಟ (214 KB)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಪ್ಪಳ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ. 10/10/2023 ನೋಟ (3 MB)
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಪ್ಪಳ 4(1)ಎ ಮಾಹಿತಿ. 10/10/2023 ನೋಟ (1 MB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ. 14/07/2022 ನೋಟ (2 MB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)ಎ ಮಾಹಿತಿ. 14/07/2022 ನೋಟ (7 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳು(ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್) 25/05/2022 ನೋಟ (570 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್- ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 24/05/2022 ನೋಟ (488 KB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)ಎ ಮಾಹಿತಿ. 07/05/2022 ನೋಟ (4 MB)
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ. 07/05/2022 ನೋಟ (3 MB)
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಇಲಾಖೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ 2021-22. 16/03/2022 ನೋಟ (2 MB)