ಮುಚ್ಚಿ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಾಗರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಾಗರ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ , ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇಟಗಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇಟಗಿ - ಯಲಬುರ್ಗಾ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಾಣದಾಳ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಾಣದಾಳ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಿಣಿಗೇರಾ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗಿಣಿಗೇರಾ,ಕೊಪ್ಪಳ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗುನ್ನಾಳ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗುನ್ನಾಳ, - ಯಲಬುರ್ಗಾ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಳಗೇರಾ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಳಗೇರಾ - ಕುಷ್ಟಗಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕೇನಕೊಪ್ಪ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ,ಚಿಕೇನಕೊಪ್ಪ - ಯಲಬುರ್ಗಾ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನವಲಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನವಲಿ - ಗಂಗಾವತಿ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಿಹಾಳ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಿಹಾಳ, - ಯಲಬುರ್ಗಾ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.karnataka.gov.in/hfwsecretariat/Pages/Primary-Health-Centres.aspx