ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕ ಸರಕಾರಿ  ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನಿತ  ಅನುದಾನರಹಿತ  ಒಟ್ಟು  ಶಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು  ಶಾಲೆಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ
ಗಂಗಾವತಿ 310 47 15 10 132 45 457 102 559
ಕೊಪ್ಪಳ 231 37 6 8 101 30 338 75 413
ಕುಷ್ಟಗಿ 221 39 6 5 53 16 280 60 340
ಯಲಬುರ್ಗಾ 195 47 6 9 63 12 264 66 330
ಒಟ್ಟು 957 170 33 32 349 103 1339 303 1642
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು 1127 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು 65 ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು  452 ಒಟ್ಟು  ಶಾಲೆಗಳು 1642