ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ತಾಲ್ಲೂಕ ಸರಕಾರಿ  ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನಿತ  ಅನುದಾನರಹಿತ  ಒಟ್ಟು  ಶಾಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು  ಶಾಲೆಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಪ್ರೌಢ
ಗಂಗಾವತಿ 313 42 14 10 145 47 472 99 571
ಕೊಪ್ಪಳ 232 35 6 8 103 34 341 77 418
ಕುಷ್ಟಗಿ 222 35 5 5 56 13 283 53 336
ಯಲಬುರ್ಗಾ 196 42 4 9 66 12 266 63 329
ಒಟ್ಟು 963 154 29 32 370 106 1362 292 1654
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು 1117 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು 61 ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು  476