ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಸುರಳ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಭಾ. ಆ .ಸೇ.,

ಶ್ರೀ. ಸುರಲ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ,ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ - 583231

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]koppal[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08539-220844
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08539-221235