ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಜನಸ್ಪಂದನ – ಏಕೀಕೃತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

ಭೇಟಿ: https://ipgrs.karnataka.gov.in/