ಮುಚ್ಚಿ

ಪಂಚತಂತ್ರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಭೇಟಿ: https://panchatantra.karnataka.gov.in/election

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231