ಮುಚ್ಚಿ

ಇ-ಸ್ವತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ

ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಭೇಟಿ: https://e-swathu.kar.nic.in/election

ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231