ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಕೊಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು – ಗಂಗಾವತಿ.