ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪಳ

ಜಿಲ್ಲಾ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಿಮ್ಸ್. ಹೊಸಪೇಟೆ-ರಸ್ತೆ ಕೊಪ್ಪಳ 583231

ಇಮೇಲ್ : directorkimskoppal[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08539-225944
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.kimskoppal.kar.nic.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ