ಮುಚ್ಚಿ

ಗೊಟ್ಟಿಪಾಟಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಗಂಗಾವತಿ