ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ),ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ