ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ವ. ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಒಲೆಕರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ

ಶಾರದಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂದೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಇಮೇಲ್ : olekar99[at]rediffmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08539-220402
ವರ್ಗ / ವಿಧ: NGOs