ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಎಮ್ಎನ್ಎಂ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಂಗಾವತಿ

ಎಮ್ಎನ್ಎಂ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಂಗಾವತಿ - 583227

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/

ಎಮ್ಎನ್ಎಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಗಂಗಾವತಿ

ಎಮ್ಎನ್ಎಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಗಂಗಾವತಿ -583227

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/

ಕಾಳಿದಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕಾಳಿದಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ -583231

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.schooleducation.kar.nic.in/

ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಗಂಗಾವತಿ

ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಂಗಾವತಿ -583227

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/

ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕುಷ್ಠಗಿ

ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಕುಷ್ಠಗಿ -583277

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.schooleducation.kar.nic.in/

ಗೊಟ್ಟಿಪಾಟಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಗಂಗಾವತಿ

ಗೊಟ್ಟಿಪಾಟಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಗಂಗಾವತಿ-583227

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.schooleducation.kar.nic.in/

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕನ್ನಡ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಜುಲೈನಗರ್ ಗಂಗಾವತಿ

ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕನ್ನಡ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಜುಲೈನಗರ್ ಗಂಗಾವತಿ -583227

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.schooleducation.kar.nic.in/

ವಿವೇಕಾಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ), ಗಂಗಾವತಿ

ವಿವೇಕಾಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ),ಗಂಗಾವತಿ-583227

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://schooleducation.kar.nic.in/

ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ -583231

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.schooleducation.kar.nic.in/

ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಮಹಾಂತಾಯನಮಠ , ಕೊಪ್ಪಳ

ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ಮಹಾಂತಾಯನಮಠ , ಕೊಪ್ಪಳ -583231

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.schooleducation.kar.nic.in/