ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ವಿದ್ಯುತ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜೆಸ್ಕಾಂ,ತಹಶೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://gescom.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231