ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು

ಕನಕಗಿರಿ ಎಸ್.ಓ

ಕನಕಗಿರಿ S.O

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583283

ಕಾರಟಗಿ ಎಸ್.ಓ

ಕಾರಟಗಿ S.O

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583229

ಕುಕನೂರು ಎಸ್.ಓ

ಕುಕನೂರು S.O -ಕುಕನೂರು ಕರ್ನಾಟಕ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583232

ಕುಷ್ಟಗಿ ಎಸ್.ಓ

ಕುಷ್ಟಗಿ S.O ಕೊಪ್ಪಳ, ಕರ್ನಾಟಕ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277

ಕುಷ್ಟಗಿ ಕುಟ್ ಎಸ್.ಓ

ಕುಷ್ಟಗಿ ಕುಟ್ ಎಸ್.ಓ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583277

ಕೊಪ್ಪಳ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್.ಓ

ಕೊಪ್ಪಳ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಓ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಕೊಪ್ಪಳ ಎಚ್.ಓ

ಕೊಪ್ಪಳ ಎಚ್.ಓ - ಕೊಪ್ಪಳ, ಕರ್ನಾಟಕ 583231

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿ ಎಸ್ ಗಂಜ್ ಎಸ್.ಓ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿ ಎಸ್ ಗಂಜ್ ಎಸ್.ಓ -ಕೊಪ್ಪಳ, ಕರ್ನಾಟಕ

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಕೊಪ್ಪಳ ಬಜಾರ್ ಎಸ್.ಓ

ಕೊಪ್ಪಳ ಬಜಾರ್ ಎಸ್.ಓ -ಕೊಪ್ಪಳ, ಕರ್ನಾಟಕ 583231

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583231

ಗಂಗಾವತಿ ಎಂ.ವಿ ವೃತ್ತ ಎಸ್.ಓ

ಗಂಗಾವತಿ ಎಂ.ವಿ ವೃತ್ತ ಎಸ್.ಓ- ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ -583227

ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಅಂಚೆ ಸೇವೆ
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 583227