ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಲಪಡಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.

21/08/2020 31/08/2020 ನೋಟ (823 KB)