ಮುಚ್ಚಿ

ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಐಎಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಐಎಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಐಎಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಐಎಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

29/01/2021 05/02/2021 ನೋಟ (370 KB)