ಮುಚ್ಚಿ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರಡಿ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ 12/09/2019 ನೋಟ (313 KB)