ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ. ಸುರಲ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಶ್ರೀ. ಸುರಳ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಭಾ. ಆ .ಸೇ., ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]koppal[at]gmail[dot]com 08539-220844 08539-221235 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ,ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ - 583231