ಮುಚ್ಚಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ .
1 ಗಂಗಾವತಿ
2 ಕೊಪ್ಪಳ
3 ಕುಷ್ಟಗಿ
4 ಯಲಬುರ್ಗಾ
5 ಕ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿವರ