ಮುಚ್ಚಿ

ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 41
ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 09
ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 50
ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ (ಸರಕಾರಿ) 12
ಒಟ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು 112
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
ಸರಕಾರಿ
1 RK034 ಬಾಲಕರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
2 RK025 ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
3 RK066 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗ್ಯನಗರ
4 RK047 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಿನ್ನಾಳ
5 RK154 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಇರಕಲ್‌ಗಡ
6 RK155 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ 
7 RK169 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಲಗೇರಿ
8 RK143 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರ
9 RK133 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹೊಸಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರ
10 RK278 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಇಂದರಗಿ
11 RK302 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿಟ್ನಾಳ
  ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ  
12 RK191 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ
13 RK247 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ 
14 RK301 ನವೋದಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
15 RK308 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಟಣಕನಕಲ್
  ಅನುದಾನಿತ  
16 RK009 ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
17 RK041 ವಿಜಯನಗರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮುನಿರಾಬಾದ
18 RK020 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಅಳವಂಡಿ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
19 RK171 ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
20 RK167 ಶಾರದಾ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
21 RK233 ಕಾಳಿದಾಸ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
22 RK129 ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
23 RK253 ನಿಂಗೋಜಿ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ ಕೊಪ್ಪಳ
24 RK268 ನವಚೇತನ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಭಾಗ್ಯನಗರ
25 RK265 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗ್ಯನಗರ
26 RK293 ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಿಡದಾಳ
27 RK298 ಶ್ರೀ ಮರಿಶಾಂತವೀರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೊಪ್ಪಳ
28 RK303 ಜ್ಞಾನಬಂಧು ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಭಾಗ್ಯನಗರ
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
  ಸರಕಾರಿ  
1 RK012 ಬಾಲಕರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
2 RK057 ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
3 RK153 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀರಾಮನಗರ
4 RK157 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕÉÃಸರಟ್ಟಿ
  ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ  
5 RK284 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್ 
6 RK310 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್-೧
7 RK311 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್-೨
  ಅನುದಾನಿತ  
8 RK037 ಹೆಚ್.ಆರ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಪಪೂಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
9 RK044 ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
10 RK112 ಎ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀರಾಮನಗರ
11 RK113 ಎಚ್.ಆರ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
12 RK072 ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
13 RK082 ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
14 RK173 ಕಲ್ಮಠ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
15 RK185 ಸಂಕಲ್ಪ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
16 RK196 ಕಾರುಣ್ಯ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
17 RK195 ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮರಳಿ
18 RK222 ಯಲಮಂಚಲಿ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
19 RK224 ಲಯನ್ಸ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
20 RK250 ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
21 RK258 ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
22 RK269 ಬೇಥಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
23 RK294 ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಶ್ರೀರಾಮನಗರ
24 RK297 ಕೆಂದೋಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
25 RK304 ಬಿಬಿಸಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿ
26 RK305 ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
   ಸರಕಾರಿ  
1 RK017 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕನಕಗಿರಿ
2 RK152 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ನವಲಿ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
3 RK232 ಬೆಸ್ಟ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕನಕಗಿರಿ
4 RK251 ಚನ್ನಶ್ರೀರುದ್ರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕನಕಗಿರಿ
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
  ಸರಕಾರಿ  
1 RK050 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾರಟಗಿ
2 RK142 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದಾಪೂರ
  ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ  
3 RK270 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ 
  ಅನುದಾನಿತ  
4 RK053 ಸಿ.ಎಮ್.ಎನ್ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾರಟಗಿ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
5 RK103 ರಡ್ಡಿವೀರಣ್ಣ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾರಟಗಿ
6 RK180 ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾರಟಗಿ
7 RK184 ಕರೇಬಸವೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾರಟಗಿ
8 RK252 ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಮಹಿಳಾ ಪ ಪೂ ಕಾಲೆಜು ಕಾರಟಗಿ
9 RK295 ವಿಶ್ವ ಚೇತನ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದಾಪುರ
10 RK296 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕಾರಟಗಿ
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
  ಸರಕಾರಿ  
1 RK015 ಬಾಲಕರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಷ್ಟಗಿ
2 RK132 ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಷ್ಟಗಿ
3 RK158 ಬಾಲಕರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಾವರಗೇರಾ
4 RK059 ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಾವರಗೇರಾ
5 RK055 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ದೊಟಿಹಾಳ
6 RK023 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹನಮಸಾಗರ
7 RK054 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹನಮನಾಳ
  ಅನುದಾನಿತ  
8 RK032 ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರಸ್ವಾಮಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಾವರಗೇರಾ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
9 RK109 ಬುತ್ತಿಬಸವೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಷ್ಟಗಿ
10 RK105 ಎಸ್.ಜಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ
11 RK104 ಶ್ರೀ ಮರಿಶಾಂತವೀರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಷ್ಟಗಿ
12 RK183 ಅರಾಳಗೌಡರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಷ್ಟಗಿ
13 RK194 ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಚಳಗೇರಾ
14 RK217 ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಾವರಗೇರಾ
15 RK225 ಆನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಷ್ಟಗಿ
16 RK264 ಆದನಗೌಡ್ರು ಎ ಪಾಟೀಲ ಪ.ಪೂ.ಕಾ. ನವಲಹಳ್ಳಿ
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
  ಸರಕಾರಿ  
1 RK058 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ತಳಕಲ್ಲ
2 RK048 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು
3 RK144 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ
4 RK279 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಿನ್ನಾಳ
5 RK300 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಕನೂರು
  ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ  
6 RK282 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಕುಕನೂರು 
7 RK306 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಕುಕನೂರು (ಅ) 
8 RK309 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ಕುದರಿಮೋತಿ
9 RK307 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸಪಪೂಕಾ ತಳಕಲ್
  ಅನುದಾನಿತ  
10 RK019 ವಿದ್ಯಾನಂದ ಗುರುಕುಲ ಪಪೂ ಕಾ ಕುಕನೂರ
11 RK039 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಇಟಗಿ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
12 RK150 ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕುಕನೂರು
13 RK181 ಬಾಪೂಜಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು
14 RK254 ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜು ಕೂಕನೂರ
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಕೇತ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು
  ಸರಕಾರಿ  
1 RK010 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಯಲಬುರ್ಗಾ
2 RK062 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬೇವೂರ
3 RK056 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟ
4 RK130 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಳ್ಳೂಟಗಿ
5 RK131 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿ
6 RK156 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಬಂಡಿ
7 RK118 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿ
8 RK280 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ
9 RK292 ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಗಾಣದಾಳ
10 RK299 ಬಾಲಕಿಯರ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಯಲಬುರ್ಗಾ
  ಅನುದಾನರಹಿತ  
11 RK083 ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಯಲಬುರ್ಗಾ
12 RK149 ಮಂಜುನಾಥ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಯಲಬುರ್ಗಾ
13 RK179 ಬ್ರಮರಾಂಬ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಯಲಬುರ್ಗಾ
14 RK283 ಭೀಮಜ್ಜ ಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಮುರಡಿ