ಮುಚ್ಚಿ

ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳು

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 34
ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 09
ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 42
ಮೋರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ (ಸರಕಾರಿ) 05
ಒಟ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು 90