ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

 

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

ಕುಕನೂರ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಭೆ

 


ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರ 08539-220844
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ 08539-220381
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಗಂಗಾವತಿ  08533-230929
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಕುಷ್ಠಗಿ 08536-267031
ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ 08534-220130
ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ 08539-230222