ಮುಚ್ಚಿ

ಮನ್ವಂತರ-2

 

ಮನ್ವಂತರ-ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು/ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವರದಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31-ಆಗಸ್ಟ್-2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Manvantara-2

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್‌ ಜೋಗಿ, ೯೦೩೫೧೨೯೪೮೪
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ