ಮುಚ್ಚಿ

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.  ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಬಹುದು .

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.


ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ