ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಹೆಸರು
1 ಯಲಬುರ್ಗಾ
2 ಕುಷ್ಟಗಿ
3 ಗ೦ಗಾವತಿ
4 ಕೊಪ್ಪಳ
5 ಕಾರಟಗಿ
6 ಕುಕನೂರ
7 ಕನಕಗಿರಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು
1 ಅಡವಿಭಾವಿ 9
2 ಅಗಳಕೇರ 2
3 ಆಗೋಲಿ 3
4 ಅಳವಂಡಿ 2
5 ಆನೇಗುಂದಿ 4
6 ಅಂಠರಠಾಣ 8
7 ಬಹದ್ದೂಬಂಡಿ 6
8 ಬಳಿಗೇರಿ 7
9 ಬಳ್ಳೂಟಗಿ 5
10 ಬಂಡಿ 6
11 ಬಂಡಿ ಹರ್ಲಾಪೂರ 4
12 ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ 3
13 ಬರಗೂರ 5
14 ಬಸಾಪಟ್ಟಣ 1
15 ಬಸರಿಹಾಳ 4
16 ಬೆಣಕಲ್‌ 2
17 ಬೆನಕನಹಾಳ 4
18 ಬೆನ್ನೂರು 4
19 ಬೆಟಗೇರಿ 2
20 ಬೇವಿನಹಾಳ 2
21 ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ 3
22 ಬೇವೂರ 2
23 ಭಾನಾಪೂರ 5
24 ಭೂದುರ 6
25 ಬಿಜಕಲ್ಲ 9
26 ಬಿಳೆಕಲ್ಲ 3
27 ಬಿಸರಳ್ಳಿ 3
28 ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ 5
29 ಬೂದಗುಂಪ 7
30 ಬೂದುಗುಂಪಾ 3
31 ಚಳಗೇರಾ 4
32 ಚೆಳ್ಳೂರ 1
33 ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್‌ 5
34 ಚಿಕ್ಕಬೆಣಕಲ್‌ 7
35 ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳ 6
36 ಚಿಕ್ಕಡಂಕನಕಲ್ಲ 4
37 ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ 7
38 ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ 4
39 ಡಾಣಾಪುರ 2
40 ದೋಟಿಹಾಳ 3
41 ಗಾಣದಾಳ 4
42 ಗೆದಿಗೇರಿ 7
43 ಗಿಣಿಗೇರಾ 4
44 ಗೊಂಡಬಾಳ 2
45 ಗೌರಿಪುರ 4
46 ಗುಳದಳ್ಳಿ 3
47 ಗುಮಗೇರಿ 4
48 ಗುಂಡೂರ 2
49 ಗುನ್ನಾಳ 3
50 ಹಾಬಲಕಟ್ಟಿ 3
51 ಹಲಗೇರಿ 3
52 ಹಾಲವರ್ತಿ 5
53 ಹಣವಾಳ 2
54 ಹನುಮನಾಳ 2
55 ಹನುಮಸಾಗರ 1
56 ಹಾಸಗಲ 7
57 ಹಟ್ಟಿ 6
58 ಹೇರೂರು 4
59 ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿ 6
60 ಹಿರೇಬಗನಾಳ 6
61 ಹಿರೇಬನ್ನಿಗೋಳ 3
62 ಹಿರೇಬೀಡನಾಳ 5
63 ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಾಗರ 4
64 ಹೀರೇಖೇಡ 7
65 ಹಿರೇಮನ್ನಾಪೂರ 4
66 ಹಿರೇಮ್ಯಾಗೇರಿ 2
67 ಹಿರೆನಂದಿಹಾಳ 6
68 ಹಿರೇಸಿಂಧೋಗಿ 3
69 ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ 6
70 ಹಿಟ್ನಾಳ 2
71 ಹೊಸಕೇರಾ 1
72 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 2
73 ಹುಲಗಿ 3
74 ಹೂಲಗೇರಾ 1
75 ಹುಲಿಹೈದರ್‌ 6
76 ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ 3
77 ಇಂದರಗಿ 1
78 ಇರಕಲ್ಲ್‌ಗಡ 7
79 ಇಟಗಿ 3
80 ಜಾಗೀರಗುಡದೂರು 4
81 ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿ 2
82 ಜೀರಾಳ 3
83 ಜುಮ್ಲಾಪೂರ 9
84 ಕಬ್ಬರಗಿ 4
85 ಕಲಕೇರಾ 4
86 ಕಲ್ಲೂರ 1
87 ಕಲ್ ತಾವರಗೇರಾ 6
88 ಕಂದಕೂರ 3
89 ಕರಡೋಣ 9
90 ಕರಮುಡಿ 3
91 ಕಾಟಾಪೂರ 2
92 ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರ 3
93 ಕವಲೂರ 2
94 ಕೇಸರಹಟ್ಟಿ 6
95 ಕೇಸೂರ 7
96 ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿ 7
97 ಕಿನ್ನಾಳ 1
98 ಕೋಳೂರು 7
99 ಕೊರಡಕೇರ 5
100 ಕುದರಿಮೋತಿ 3
101 ಕುಣಿಕೇರಿ 4
102 ಕ್ಯಾದಿಗುಪ್ಪಾ 3
103 ಲೇಬಗೇರಿ 5
104 ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ 5
105 ಮಾದಿನೂರ 3
106 ಮೈಲಾಪುರ 3
107 ಮಾಲಗಿತ್ತಿ 3
108 ಮಲ್ಲಾಪುರ 4
109 ಮಂಡಲಗೇರಿ 4
110 ಮಂಗಳೂರ 1
111 ಮರಳಿ 4
112 ಮರ್ಲಾನಹಳ್ಳಿ 3
113 ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ 3
114 ಮಾಟಲದಿನ್ನಿ 5
115 ಮತ್ತೂರು 4
116 ಮೇಣೆದಾಳ 8
117 ಮುದೇನೂರ 6
118 ಮುಧೋಳ 1
119 ಮುನಿರಾಬಾದ್‌ ಡ್ಯಾಂ 2
120 ಮುರಡಿ 6
121 ಮುಸಲಾಪೂರ 7
122 ಮುಸ್ಟೂರು 3
123 ನವಲಿ 7
124 ನೇಲಜೇರಿ 3
125 ನಿಲೋಗಲ್ಲ 5
126 ಓಜನಹಳ್ಳಿ 5
127 ರಾಜೂರ 3
128 ಸಣಾಪುರ್‌ 5
129 ಸಂಗನಹಾಳ 1
130 ಸಂಗನಾಳ 7
131 ಸಂಗಾಪುರ 4
132 ಸಂಕನೂರು 3
133 ಶೀರಗುಂಪಿ 5
134 ಶಿರೂರ 5
135 ಶಿವಪೂರ 5
136 ಸಿದ್ದಾಪುರ 2
137 ಶ್ರೀರಾಮನಗರ 1
138 ಸೂಳೆಕಲ್‌ 4
139 ತಳಕಲ್ಲ 2
140 ತಾಳಕೇರಿ 5
141 ತಳುವಗೇರಾ 3
142 ತುಗ್ಗಲದೋಣಿ 4
143 ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ 6
144 ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ 3
145 ಉಳೇನೂರ 3
146 ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ 3
147 ವಜ್ರಬಂಡಿ 5
148 ವಣಬಳ್ಳಾರಿ 6
149 ವಣಗೇರಿ 5
150 ವೆಂಕಟಗಿರಿ 5
151 ಯರಗೇರ 5
152 ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ 3
153 ಯರಡೊಣ 2