ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುdeo[dot]koppal[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಹೋಸ್ಪೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ - 58323108539-22084408539-221235
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ರಾಜ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_kpl[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಪ್ಪಳ08539-220002