ಮುಚ್ಚಿ

ಮಿಸ್.ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಭಾ. ಆ .ಸೇ.,

ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ - 583231

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_kpl[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08539-220002
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08539-220040