ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇ-ಜನಸ್ಪ್ಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಕೊಪ್ಪಳ.

ಭೇಟಿ: http://164.100.133.44/cms/portal/login.jsf

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಡಿ.ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ | ನಗರ : ಕೊಪ್ಪಳ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 583231
ದೂರವಾಣಿ : 08539-220844 | ಇಮೇಲ್ : deo[dot]koppal[at]gmail[dot]com