ಮುಚ್ಚಿ

ವಿವೇಕಾಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ), ಗಂಗಾವತಿ