ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ 2017
1)ವರ್ಗ -2 ಎ
2)ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
3)ಸಾಮಾನ್ಯ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕ.ಮಾ.ಅ)

22/11/2018 09/12/2018 ನೋಟ () () ()