ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ 2017-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
1)ವರ್ಗ -2ಬಿ
2)ವರ್ಗ -2ಎ
3)ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮಹಿಳೆ)
4)ಸಾಮಾನ್ಯ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕ.ಮಾ.ಅ)

22/11/2018 09/12/2018 ನೋಟ () () () ()