ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ)

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ)

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ನೇಮಕಾತಿ

04/06/2019 19/06/2019 ನೋಟ (219 KB) ಅರ್ಜಿ (105 KB)