ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಾಯಚೂರು -2021

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 15/11/2021
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ರಾಯಚೂರು -2021
MLC Constituency 2021
Raichur Download