ಮುಚ್ಚಿ

COVID-19 ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 Sri. Suralkar Vikas Kishor, IAS Deputy Commissioner Koppal Chairman,District Disaster Management 08539-220844, 8277863454
2 Sri Raghunandan, IAS, Chief Executive Officer, ZP Koppal COVID-19related medical equipments purchase, Medical Staff mapping to COVID relatedHospitals 9480871000
3 Sri G. Sangeeta, IPS Superintendent of Police, Koppal Lawand Order in the district 9480803701
4 Sri M.P. Maruti, KAS (Sr. Scale) Co-Ordinationwith DDMA 9632370680
ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 Narayan Kanakareddi, AC Koppal Gangavathi 8722420781
2 DD Food, Koppal Yelburga  
3 Sidrameshwar, KAS, PD DUDC Koppal Kushtagi 9606729144
4 Iranna Ashapur, DOBCM, Koppal Koppal 9731042063
5 Laxman Bubli, DD, Social Welfare, Koppal Karatagi 9741315964
6 Krishna Ukkund, DD Horticulture, Koppal Kanakagiri 9448999237
7 DD Agriculture, Koppal Kukanur 8277932101
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 J B Majjagi Tahsildar Koppal 9620972112
2 L D Chandrakanth Tahsildar Gangavathi 9900595503
3 Kavitha R Tahsildar, Karatagi 8904242184
4 Ravi Angadi Tahsildar Kanakagiri 9449294410
5 Shrishailappa Talawar Tahsildar Yelburga 9482831330
6 Kiran Kumar Tahsildar Kukanur 9880411047
7 Siddesh Tahsildar Kushtagi 9741185772
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು – ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 Narayan Kanakareddi, AC Koppal Check Post Management 8722420781
2 S B Danareddy, District Surgeon , Koppal Quarantine center and 9448093472
3 Sidrameshwar KAS, PD, DUDC, Koppal

1. Home Quarantine Followup

2. Vehicle Pass for COVID-19 duty

3. Supply of Vegetables, Milk, Fruits, Groceries to Urban area

9606729144
4 KAS, DD Food, Koppal 1. Supply of Vegetables, Fruits and Groceries in urban area 8722420781
5 Krishna Ukkund, DD Horticulture Supply of Vegetables and Fruits in rural area 9448999237
6 Tahsildar DUDC, Koppal Helpline Center  
7 Iranna Ashapur, DO BCM, Koppal Food and basic amenities for migrant labours, Homeless and others 9731042063
8 Child Labour Officer, Koppal 8884673492
9 Laxman, Bubli DD, Social Welfare, Koppal Food and Shelter arrangements for Homeless and Orphans 9741315964
10 Dr. Lingaraju, DHO Koppal

1. Quarantine Quality and Control Check

2. Medical Logistics management

9449843056
11 Harish Jogi, UNICEF Koppal 1. IEC and Control Room management 9448476965
12 Basayya Salimath, DD Veternary, Koppal Transportation of Eggs, Meat and Fodder 9035390407
13 Vaijyanath, Director, KIMS, Koppal Fever Clinic Monitoring 9448491305
14 Vinod Kumar Gupta, EE MI, Koppal To provide medical facilities (Koppal) 9448577577
15 Rangayya Badiger, EE PRED, Koppal To provide medical facilities (Gangavathi, Karatagi and Kanakagiri Talukas) 9449447283
16 Dileep Kumar, Junior Geologist, Koppal To provide medical facilities (Yelburga) 9902586339
17 Muttappa, Senior Geologist, Koppal To provide medical facilities (Kushtagi) 9449183943
18 Dr. Sharanappa Chapothi, THO, Gangavathi Rapid Response Team (Gangavathi, Karatagi, Kanakagiri) 8277498512
19 Dr. Chethana, Asst. professor, Community Medicine, KIMS, Koppal Contact Tracing Team Officer (Koppal) 9964204595
20 Dr. Vijaykumar Mane Asst. professor, Community Medicine, KIMS, Koppal Contact Tracing Team Officer (Gangavathi, Karatagi, Kanakagiri) 8095924923
21 Dr. Mallikarjun Birdar Associate professor, Community Medicine, KIMS, Koppal Contact Tracing Team Officer (Yelburga) 9886720073
22 Dr. Ravindranath Bhovi Associate professor, Community Medicine, KIMS, Koppal Contact Tracing Team Officer (Kushtagi) 8951309782
23 JD Agriculture, Koppal Farmers related, Agriculture related, Harvesting related issues 8277932100
24 Prasad, Asst. Drug Controller, Koppal Drugs management, Supply & Pricen Control 9972144104
25 Makbul, Wakf Officer, Koppal Wakf related COVID-19 issues 9901739501
26 Chandramouli, EO, Hulagi Devasthana Endowment related COVID-19 issues 8095292919
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 Dr.Ramanjaneya, THO, Koppal Rapid Response Team (Koppal) 8277498511
2 Dr. Sharanappa Chapothi, THO, Gangavathi Rapid Response Team (Gangavathi,Karatagi, Kanakagiri) 8277498512
3 Dr. Manjunath, THO, Yelburga Rapid Response Team (Yelburga) 8277498514
4 Dr. Anand Gotur, THO Kushtagi Rapid Response Team (Kushtagi) 8277498513
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 Venkobappa Executive Officer, Taluka Panchayat, Koppal 9480871105
2 Dr. Mohan Executive Officer, Taluka Panchayat, Gangavathi 9538373948
3 K Timmappa Executive Officer, Taluka Panchayat, Kushtagi 9480871011
4 Dr. Jairam Chawhan Executive Officer, Taluka Panchayat, Yelburga I/C Kukanur 7483092417
5 Arun Kumar Executive Officer, Taluka Panchayat, Kanakagiri 8150910578
6 Chandrashekhar Executive Officer, Taluka Panchayat, I/C Karatagi 9480871005
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
1 Chandrashekhar, DySP, Gangavathi 9480803721
2 Venkatappa Nayak, DySP, Koppal 9480803720
3 Mounesh, CPI, Koppal Town 9480803745
4 Ravi Ukkund, CPI Koppal Rural 9480803731
5 Suresh Talawar CPI, Gangavathi Rural 9480803730
6 Venkata Swamy CPI, Gangavathi Town 9480803752
7 Nagareddy CPI, Yelburga 9480803733
8 Chandrashekhar CPI, Kushtagi 9480803732