ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು

ಎಂಜಿಎನ್‌ಆರ್‌ಇಜಿಎ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.
 
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ  ಸಹಾಯಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಇಸಿ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಐಎಸ್ ಸಹ-ಸಂಯೋಜಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ