ಮುಚ್ಚಿ

ಎನ್ ಹೆ ಚ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವೈದ್ಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ,ತಿರಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಹ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ