ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020
ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಬಡ್ತಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು) 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ-ವಿಷಯವಾರು) 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು) 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 01-01-2020 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ವಿಶೇಷ ಶಿ್ಕ್ಷಕರು) 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ 07/12/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
 
Title Dated Download
CBZ Kannada and Arts Kannada Re-counselling Notice. 10/06/2020 Download
List of Secondary School Asst.Teachers Grade-2 and Phy. Edn Teachers Grade-1 Vacant Posts 08/06/2020 Download
Memo – Regarding Arts_kannada vacant Posts Reduced. 08/06/2020 Download
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (1:1)
ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಜ್ಙಾಪನ ಪತ್ರ 02/06/2020 Download
ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾ.ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ (1:1) 02/06/2020 Download
ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ.ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾ.ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ (1:1) 02/06/2020 Download
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019(1:2 )
ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ 08/05/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ರೋಸ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 08/05/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 08/05/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ 08/05/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019
ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019 23/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
     
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ-ವಿಷಯವಾರು) 23/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು) 23/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ವಿಶೇಷ ಶಿ್ಕ್ಷಕರು) 23/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ 23/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019
ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2019 04/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಪ್ರಾಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಶಾಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 04/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ-ವಿಷಯವಾರು) 04/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು) 04/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 (ಪ್ರಾ.ಶಾ.ವಿಶೇಷ ಶಿ್ಕ್ಷಕರು) 04/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಅಂತಿಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠಾತಾ ಪಟ್ಟಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ 04/03/2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್